Sık sorulan: Okul Öncesi Eğitim Programı Değerlendirme Süreci Hangi Boyutlarda Ele Alınır?

Okul Öncesi Eğitim Programları Nedir?

Okul Öncesi Eğitim Programı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini, motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel alanlarında gelişimlerinin en üst düzeye ulaştırılmasını, öz bakım becerilerinin kazandırılmasını ve ilköğretime hazır bulunmalarının

Okul öncesi eğitim programları uygulanırken kullanılan yöntemler nelerdir?

Tüm bunlar dikkate alındıktan sonra okul öncesi eğitim programları uygulanırken drama, oyun, müzik, proje, işbirliğine dayalı öğrenme, örnek olay, gösteri/gösterim, hikaye, soru-cevap ve tartışma gibi yöntemlerin (Güven, 2011) yanı sıra aktif öğrenme (Zembat ve Tunçeli, 2015), anlatım, gösterip yaptırma (Aral ve Fındık

MEB okul öncesi eğitim Programı Hangi yaklaşımlardan etkilenmiştir?

MEB okul öncesi eğitim programlarında dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmeler doğrultusunda program geliştirme çalışmalarını sürdürmüştür. 1994 ve 2002 yılı okul öncesi eğitim programları davranışçı yaklaşım esas alınarak oluşturulurken, 2006 yılı okul öncesi eğitim programı ise çoklu zeka ve yapılandırmacı

Değerlendirme süreci çok yönlüdür ne demek?

Değerlendirme Süreci Çok Yönlüdür Değerlendirmede çocuğun, programın ve öğretmenin kendini değerlendirme süreci iç içe olduğundan, birinden elde edilen bulgular diğerlerinin değerlendirilmesinde de kullanılır. Öğretmenlerin yapılan değerlendirmeleri sonraki uygulamalarda dikkate almaları gereklidir.

You might be interested:  Soru: Okul Öncesi Kar Küresi Nasıl Yapılır?

Ülkemizde uygulanan okul öncesi eğitim programının temel özellikleri nelerdir?

Aşağıda Okul Öncesi Eğitim Programlarının temel özellikleri açıklanmış ve 2013 programındaki tanımları sunulmuştur.

 • Çocuk Merkezlidir.
 • Esnektir.
 • Oyun temellidir.
 • Yaratıcılığın gelişimi ön plandadır.
 • Yakın çevre olanaklarının ve günlük yaşam deneyimlerinin eğitim amaçlı kullanılmasını teşvik eder.

Okul öncesi programın özellikleri nelerdir?

Ortak Özellikler

 • Sarmaldır.
 • Dengelidir.
 • Esnektir.
 • Oyun temellidir.
 • Keşfederek öğrenme önceliklidir.
 • Değerlendirme süreci çok yönlüdür.
 • Ailenin eğitime katılımı önemlidir.
 • Uyarlanabilir.

Öğretim yöntem ve teknikleri nelerdir?

Öğretim teknikleri

 • SORU – CEVAP TEKNİĞİ
 • PROBLEM ÇÖZME TEKNİĞİ
 • SESLİ OKUMA TEKNİĞİ
 • SESSİZ OKUMA TEKNİĞİ
 • GÖSTERİP YAPTIRMA TEKNİĞİ
 • BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİ (Osborn)
 • GEZİ TEKNİĞİ
 • GÖZLEM TEKNİĞİ

Eğitim programları nelerdir?

Eğitim programı; bireyde istendik değişmeler oluşturmak için girişilecek her türlü etkinliği içeren tasarımdır. Eğitimde hedeflere/ kazanımlara ulaşmak için yapılacak etkinlikler dizgesidir. Bireyin okul içi ve okul dışı planlı tüm eğitim etkinliklerini içine alan öğrenme yaşantıları planıdır.

Öğretim Strateji Yöntem ve Teknikleri nedir?

Strateji: Bir şeyi elde etmek için yol ya da plânın uygulanmasıdır. Strateji dersin amacına ulaşmasını sağlayan yöntem, teknik ve araç – gerecin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır. Yöntem tasarlama, teknik ise tasarının uygulanmasıdır.

Anaokulu Anasınıfı matematik eğitim programı hangi bilim insanları tarafından geliştirilmiştir?

Anaokulu – Anasınıfı Matematik Eğitim Programı, NCTM’nin standartlarına uygun ve araştırma temelli olarak Klein, Starkey ve Ramirez (2002) tarafından geliştirilmiştir. Bu eğitim programı, okul öncesi çocuklarının informal matematik bilgi ve becerilerini geliştirmek için tasarlanan bir destek/müdahale programıdır.

Okul öncesi öğretmeninin plan hazırlanmasındaki temel amaç nedir?

İyi hazırlanmış programlar, öğretmenin işlerini kolaylaştırdığı gibi, çocukların belirlenen amaç ve kazanımlara ulaşmasını sağlar. Planlar çocukların yaş ve gelişim özelliklerine göre yapılmalıdır. Planlar, çocukların ekonomik, sosyal ve bireysel ihtiyaçlarını giderebilecek nitelikte hazırlanmalıdır.

You might be interested:  Soru: Okul Öncesi Öğretmenlik Hangi Bölümden Alıyor?

Okul öncesi gelişim gözlem formu nedir?

Gelişim gözlem formları, bebeklerin/çocukların hangi ayda hangi gelişim alanında hangi becerileri göstermesini beklediğimizi içeren ve eğitimciyi bilgilendirmeyi sağlayan araçlardır.

Çoklu değerlendirme nedir?

Birden fazla kaynaktan gelen bilgi, tek kaynaktan gelen bilgiden daha güçlü olduğu düşüncesi ile bir çoklu değerlendirme modeli geliştirilmiştir. Temelde çoklu değerlendirme modeli, işgörenlerin nesnel olarak diğer işgörenlerce ve etkileşimde bulunduğu bireylerce değerlendirilmesine yardımcı olacak bir uygulamadır.

Gelişimsel açıdan uygun programın 3 temel ilkesi nedir?

Fiziksel ortamın düzenlenmesinde gelişimsel açıdan uygun programın üç temel ilkesi -yaşa uygunluk, bireysel uygunluk ve sosyokültürel uygunluk- göz önünde bulundurulmaktadır.

Programın eklektik olması ne demek?

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ PROGRAMI Yaklaşım olarak “sarmal” özellik gösteren bu program, model olarak “ eklektik ”tir. Gereksinim duyulduğunda programda yer almayan bir kazanım ve/veya gösterge, öğretmen tarafından belirlenerek eğitim planına eklenebilir.